ผู้บริหารสมาคมฯ

            แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร             สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย